0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Modus Icons of Darts Live League
Justin Smith
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Justin Smith
۱
۴
Martin Adams
Finished
۱۷:۴۰
Fallon Sherrock
۲
۴
Michael Warburton
Finished
۱۸:۲۰
Martin Adams
۴
۱
Boris Koltsov
Finished
۱۹:۰۰
Boris Koltsov
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Michael Warburton
۳
۴
Paul Nicholson
Finished
۱۹:۲۰
Justin Smith
۴
۰
Fallon Sherrock
Finished
۱۹:۴۰
Michael Warburton
-
-
Justin Smith
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Boris Koltsov
-
-
Michael Warburton
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Martin Adams
۴
۲
Paul Nicholson
Finished
۱۴:۰۰
Fallon Sherrock
۴
۳
Keelan Kay
Finished
۱۴:۲۰
Keelan Kay
۱
۴
Martin Adams
Finished
۱۴:۴۰
Paul Nicholson
۴
۱
Fallon Sherrock
Finished
۱۵:۰۰
Fallon Sherrock
۴
۳
Martin Adams
Finished
۱۵:۲۰
Keelan Kay
۴
۳
Paul Nicholson
Finished
۱۵:۴۰
Martin Adams
-
-
Darryl Fitton
Cancelled
۱۶:۰۰
Martin Adams
۴
۲
Michael Warburton
Finished
۱۶:۰۰
Paul Nicholson
۰
۴
Justin Smith
Finished
۱۶:۲۰
Boris Koltsov
۳
۴
Fallon Sherrock
Finished
۱۶:۴۰
Darryl Fitton
-
-
Keelan Kay
Cancelled
۱۷:۰۰
Michael Warburton
۴
۳
Keelan Kay
Finished
۱۷:۰۰
Paul Nicholson
۰
۴
Boris Koltsov
Finished
۱۸:۰۰
Fallon Sherrock
-
-
Darryl Fitton
Cancelled
۱۸:۲۰
Keelan Kay
۴
۰
Justin Smith
Finished
۱۸:۴۰
Darryl Fitton
-
-
Paul Nicholson
Cancelled
۱۹:۲۰
Darryl Fitton
-
-
Justin Smith
Cancelled
۲۰:۲۰
Boris Koltsov
-
-
Darryl Fitton
Cancelled
۲۰:۴۰
  International PDC Home Tour
Jelle Klaasen
۶
۱
Peter Wright
Finished
۰۱:۴۰
Ryan Murray
۴
۶
Jelle Klaasen
Finished
۰۰:۰۵
Peter Wright
۶
۵
Cristo Reyes
Finished
۰۰:۳۰
Cristo Reyes
۶
۳
Ryan Murray
Finished
۰۱:۰۰
Glen Durrant
-
-
Alan Tabern
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  International Remote Darts League
Paul Hogan
۶
۳
Justin Thompson
Finished
۰۰:۳۰
Stacey Pace
۰
۶
Larry Butler
Finished
۰۱:۰۰
Stacey Pace
۰
۶
Paul Hogan
Finished
۰۱:۴۰
Larry Butler
۳
۶
Justin Thompson
Finished
۰۲:۰۵
Larry Butler
۲
۶
Paul Hogan
Finished
۰۲:۳۵
Justin Thompson
۶
۰
Stacey Pace
Finished
۰۳:۱۰
  International Czech Tipsport Premier League 2020
Michal Ondo
-
-
David Pisek
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Vitezslav Sedlak
-
-
Michal Smejda
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید